Chi tiết tin

THÀNH ỦY TP.HCM TĂNG CƯỜNG LÃNH ĐẠO THỰC HIỆN CÔNG TÁC CÁN BỘ NỮ VÀ BÌNH ĐẲNG GIỚI

            Nhằm phát huy hơn nữa vai trò cán bộ nữ và tiếp tục tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí lãnh đạo, quản lý, từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị theo Mục tiêu 1 của Chương trình chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành công văn số 637-CV/TU ngày 13 tháng 4 năm 2017 về tăng cường lãnh đạo thực hiện công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới.
Đ/C Đinh La Thăng - Bí thư Thành ủy TP.HCM tham dự và phát biểu tại Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ X
Lãnh đạo Thành ủy tăng bức trướng tại Đại hội đại biểu Phụ nữ Thành phố lần thứ X
          Theo đó, Ban Thường vụ Thành ủy chỉ đạo các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở thuộc Thành ủy; các đảng đoàn, ban cán sự đảng, Ban Thường vụ Thành Đoàn cần xác định công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ là nhiệm vụ chiến lược lâu dài và thường xuyên; tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về giới và ý thức trách nhiệm thực hiện bình đẳng giới cho cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh bổ sung quy hoạch cán bộ nữ trong quy hoạch cấp ủy, Ban Thường vụ và tập thể lãnh đạo địa phương, cơ quan, đơn vị đảm bảo số lượng, chất lượng và tính kế thừa theo quy định. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, bố trí, sử dụng cán bộ nữ, kiên quyết thực hiện chủ trương có cán bộ nữ trong cơ cấu lãnh đạo. Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ nữ đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới.
          Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, cùng với sự tham gia phối hợp thực hiện của các cấp ủy đảng và ban ngành, đoàn thể sẽ tạo được những chuyển biến tích cực trong công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới, góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ của Thành phố trong thời gian tới ./.
 
Nguyệt Ánh
Ý kiến bạn đọc
Tin liên quan